Семинары

פרוייקטים שלנו בחינוך

  1. פרויקטים שלנו
  • לצאת מהשוליים - פרויקט למניעת הנשירה של מאה תלמידים משני בתי ספר תיכוניים בתל אביב.
  • אקדמיה לילדים – מסגרת שפועלת בשעות אחה"צ ונותנת חוגי העשרה לילדים
  • אנחנו יחד בתרבות וחינוך במשפחה-תל אביב , בת ים, חולון - מרכז ייעוץ רב-תחומי למתבגרים והוריהם.
  • יומי עיון - תכנית התרבות קבוצתית לפיתוח כישורי הדברות וסובלנות הדדית בקרב בני נוער עולים וותיקים.

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Какой родитель не желает видеть своих детей:
- умеющими анализировать, принимать правильные решения при возникших ситуациях с подростками, преподавателями и родителями;
- умеющими быть ответственными и исполнительными в учебном процессе, получающими удовольствие от наполнения знаниями;
- воспитанными, внимательными, заботливыми и радостными для оказания помощи родным и близким;
- умеющими ставить цели и достигать их, быть уверенными в себе, счастливыми и успешными;

Тема: Развитие успешного бизнеса

Тема: Развитие успешного бизнеса

Курс:
Развитие успешного бизнеса. Лидерские способности и организация личностного
роста.

Стоимость участия: 10 000 р 20 часов ( 5 встреч по 4 часа).

курс проводит:
Стадлер Лариса Соломоновна - Президент центра альтернативной психологии "Эльтурион".
Член профессионального медицинского объединения психологов и социальных работников. Доктор Психологии.
Автор нового напрвления в искусстве "NEWARTWAY"

20 академических часов. С использованием тренингов, практикумов, панелей.

SOVERSHENSTVO i PRODVIJENIE

Продюсерский центр Ассоциации деятелей творческих профессий "Содружество" объявляет ограниченный набор на 3-месячный частично-субсидированный курс "Методика организации зрелищно-массовых мероприятий".
По окончании курса предоставляется работа, сертификат, рекомендации.
Полная цена курса-1500 шек
Субсидии Центра-50-80%%
Право на получение субсидии Центра зависит от результатов вступительного собеседования.
Документы, необходимые для собеседования:
Удостоверение личности (теудат зеут)
Документ об образовании

Театр и продвижение

Театр Альтернатива
Израильский молодежный экспериментальный театр
курсы актерского мастерства, театральная студия, актерские курсы, ораторское искусство
под руководством Эстер Стадлер
курсы и мастер классы

ВИДЕООПЕРАТОР, Продюсер,Телеведущий и тележурналист

Семинар

CПРАВКА
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ
Международной ассоциации творческих работников
Социальная, юридическая и общественная защита репатриантов и эмигрантов
творческих профессий.
Новые направления в культуре и искусстве в формах Международного
сотрудничества. Формирование Устава, Положения, Структуры работы Международной
ассоциации творческих работников.
30 июня-1 июля в Немецко-израильском Доме Бейт Берл Каценельсон состоялся
семинар по темам:
формированию структур в МАТР по Социальная, юридическая и общественная защита
репатриантов и эмигрантов творческих профессий.
Экономическое положение Израиля и его влияние на социальное положение творческих
работников. Доктор экономики С.В.Поляк
Профсоюзы работников культуры и возможности решения проблем по социальной
защите творческих работников.
Леон Литинецкий >>>

Ромко Маргарита

Черняк Тамара

По социальным проблемам творческих работников выступила Лариса Стадлер ,осветив
положение творческих работников ,особенно выходцев из стран СНГ разных
структур, союзов и возможные решения создавшегося положения на основании
Положения защиты прав творческих работников Конвенции ЮНЕСКО.(информация
прилагается ниже)
Доктор Злата Зарецкая осветила предыдущий опыт поиска и решения проблем, ошибки.
Ознакомив присутствующих показом балетного спектакля П.Лившица
Изабелла Слуцкая осветила свой опыт и проблемы, связанные с поиском реализации
проектов. Ее авторская работа <Фильм о фильме> стал мастер классом, о
формировании творческих союзов с другими государствами.
Творческой лабораторией была программа по:
-по поиску проблемы
-принятия решения
-создания плана по ее решению
-правильное избрание лидера для решения данной проблемы.
Эксперт Доктор экономики С.Поляк Указал на умение формировать
проблемы. Формировать правильно решения и на умение правильно составлять планы.
Показательные выступления творческих коллективов:<Перхей Ашдод> руководитель
Евгения Шор , музыкальной школы <Гармония> Ришон ле Циона дали возможность
понять опыт Лизы Дарий по созданию частной музыкальной школы и сформировать
проблемы ,существующие у руководителей, работающих в Дворцах культуры.
Марьян Беленький сделал программу выступления с авторскими юмористическими
произведениями и поднял предложения по поиску фондов для финансирование
проектов.
Михаил Польский осветил предложения по проектам ,связанным с развитием
потенциальной работы Дома Корчака и предложил принять участие в проекте по
празднованию 40 годовщины освобождения Иерусалима.
Данный семинар вынес решение:
В период с июля по декабрь 2006 года
1.По изысканию причин, проблем по организации и выработки законов по защите прав
творческих работников на основании рекоментаций конвенции Юнеско, подготовкой
материалов и вопросов к Коллегии и анализом деятельности творческих союзов составить комиссию, сформированную на
основании решения второго семинара творческих работников в следующем составе:
Давид Блюм
Марьян Беленький
Евгения Шор
В ходе аналитической работы с материалами, касающимися деятельности творческих
союзов, комиссия преследует цель рассмотрения и утверждения механизмов
функционирования творческих работников и союзов в условиях репатриации и
эмиграции в разных странах , в основном в Израиле.

Мешель Мириам

Давид Блюм

1.ВВЕДЕНИЕ
Возникновение, формирование и функционирование творческих союзов (далее ТС) -
явление объективное, исторически обусловленное. Еще в Древнем Египте, в странах
Средиземноморья, в Древней Греции и в Римской республике (позднее - империи)
существовали объединения людей, занимавшихся так называемой творческой
деятельностью. Во времена Аристотеля зафиксированы школы и академии,
объединявшие поэтов, музыкантов, драматургов, историков, философов, художников,
риториков, ваятелей и архитекторов. Эти "академии" - прообраз современных ТС .Существовали, согласно историческим хроникам, независимо от государства на средства, зарабатываемые "академиками" и "школярами", а также на деньги,
выделяемые людям искусства меценатами. В эпоху Возрождения и Средневековья такие объединения превратились в цеховые организации, которые выполняли следующие базовые функции: правовая, политическая, экономическая и социальная защита цеховиков - художников, музыкантов, архитекторов и т.д. Кроме того, в то время начинают осваиваться известные сегодня производственные технологии в сфере культуры. Например, разделение труда, когда масштабные произведения искусства создавались одновременно несколькими художниками под приглядом и патронажем мастера, который выполнял функции топ-менеджера, продюсера и "сценариста" того или иного глобального артефакта (известна также корпоративная деятельность русских иконописцев: школа Феофана Грека, Андрея Рублева; на Урале - школа Невьянской иконописи и т.д.).
Следует отметить, что существование ТС тех времен в достаточно большой степени зависело от объема государственной и общественной востребованности результатов творческой деятельности таких объединений. Однако этот внешний фактор ТС, естественно, обусловливался наличием внутреннего фактора: стремлением профессионалов к объединению. Такое стремление к объединению имело, прежде всего природу эстетическую, т.к. - а это очень важно - любая творческая деятельность в искусстве и культуре является коллективной. Коллективная природа такой деятельности также имеет внутренние и внешние характеристики. С одной стороны внутренний фактор: данная деятельность невозможна без учета генезиса существования того или иного рода искусства т.е. талант, дар, гений - это явления коллективные, обусловленные внутренней эстетической генетикой:
А.С.Пушкин как гений русской изящной словесности - это часть
эстетико-генетической парадигмы (ряда): Третьяковский - Ломоносов - Державин - Жуковский - Батюшков - Пушкин - Баратынский - Тютчев - Фет - Анненский - Мандельштам и т.д.). С другой стороны, внешние параметры категории
коллективности творческого труда в искусстве характеризуются наличием
определенных систем ремесла, т.е. эстетических школ, направлений, групп и т.п.
>>>

Литинецкий Леонид
img src="http://center-sodrujestvo.com/files/images/IMG_0805.jpg" alt="" />


Первый семинар для русскоязычной молодёжи

Цель семинара: Алия из стран СНГ привезла новую культуру: интеллигентности, интеллектуальности, образованности. Наша молодежь сегодня должна задуматься: какой будет Израиль? Значимость нашего поколения.

На семинаре мы будем заниматься выевлением лидеров по американской системе и поднимать вопросы:
-хочет ли русскоговорящая молодежь учавствовать в решении социальных проблем.
-Тренинги и активная форма проверки себя :могу ли я стать лидером?
-Способны ли молодые ставить задачи, поднимать проблемы,решать их.

Семинар деятелей культуры и искусства в немецко-израильском Доме Бейт Берл Каценельсон 30.06-01.07.

Во время семинара
Во время семинара Израиль

СПРАВКА

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 
Международной ассоциации творческих работников

Социальная,юридическая и общественная защита репатриантов и эмигрантов
творческих профессий.

Новые направления в кульутре и искуссве в формах Международного
сотрудничества.Формирование Уста-ва, Положения, Структуры работы Международной
ассоциации творческих работников.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k